23 листопада 2011

ТРУДОВА ВИСТАВКА. Паралельна програма.

24 листопада 2011, четвер, 17.00
Літературні читання та дискусія «Інша робота vol. 2»
Презентація «Відео-архів Андрія Полякова» (відео, 100 хв., 2011)

 
25 лиcтопада 2011, п’ятниця, 17:00
Презентація відео-робіт: Андрій Мовчан «Дешифровка» (відео, 3 хв., 2011), Віталій Атанасов, Анастасія Рябчук. «Херсонський машинобудівний завод» (відео, 30 хв., 2011)


ТРУДОВА ВИСТАВКА. Паралельна програма 


24 листопада 2011, четвер, 17.00

Літературні читання та дискусія «Інша робота vol. 2»

Учасники: Ярослав Гадзінський, Сяргей Прилуцкі, Катерина Бабкіна, Юлія Стахівська, Олег Коцарев, Василь Лозинський (модератор).

Автори діляться своїм досвідом роботи як у гуманітарній і мистецькій сфері, так і в інших, та читають художні тексти. Визначити межу між творчістю та роботою складніше, ніж у випадках фізичної, найманої або виробничої праці. З огляду на це важливо, як літературний твір виявляє суспільні проблеми або перформативно їх втілює. Після виступів відбудеться дискусія на тему, як покращити професійні та економічні умови культурної сфери і як вони співвідносяться з творчістю.

Презентація «Відео-архів Андрія Полякова» (відео, 100 хв., 2011)
http://www.youtube.com/watch?v=JgoOtvEN3XI

Андрій Поляков зібрав на роботі борт-супроводжуючого у літаках невеликої авіафірми чималий відео-архів. Вибрані моменти – відео-дайджест - найкращі уривки з того, що можна побачити у небі і що не помітиш одразу без досвіду тривалого повітроплавання.

25 лиcтопада 2011, п’ятниця, 17:00

Презентація відео-робітАндрій Мовчан «Дешифровка» (відео, 3 хв., 2011)

Робота журналіста покрита нездоровим ореолом привілейованої справи. Тим часом за кадром лишається весь процес виробництва інформації. Чи є принципова різниця між фабрикою новин і рештою фабрик? Зрештою, хто такий журналіст – робітник чи щось непомірно більше? Адже, виявляється, існує суттєва різниця між професійною міфологією та працею.Після перегляду відбудеться дискусія за участі Андрія Яницького, активіста Київської незалежної медіа-профспілки.

Віталій Атанасов, Анастасія Рябчук. «Херсонський машинобудівний завод» (відео, 30 хв., 2011)

Відео побудоване на документальних матеріалах та інтерв’ю з робітниками, які брали участь у протестах 2009 року в Херсоні. Робітники розмірковують про те, чому розпочалися протести і як вони відбувалися, про солідарність робітників інших підприємств, про те, чому протести завершилися поразкою і яке майбутнє у робітничого руху в Україні.

«Трудова виставка» працюватиме з 17 листопада до 2 грудня 2011 щобудня з 10:00 до 18:00 за адресою: Центр візуальної культури НаУКМА, Київ, вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус, 1-й поверх.

За підтримки: Transit.at http://www.tranzit.org/, ERSTE Stiftung, Центру візуальної культури НаУКМА http://vcrc.ukma.kiev.ua/, Фундації ЦСМ http://cca.kiev.ua/, MediaLab Інформаційні партнери: Springerin http://www.springerin.at/, Labourarchive http://laborarchive.blogspot.com/, Проstory http://www.prostory.net.ua/ http://hudrada.tumblr.com/

LABOUR SHOW. Parallel program

November, 24, 2011, Thursday, 17.00

Literature reading and discussion “Another work vol. 2”

Participants: Yaroslav Gadzinskyi, Syargey Prylutski, Kateryna Babkina, Julia Stakhivska, Oleh Kocarev, Vasyl Lozynskyi (moderator).

The authors share their work experience in the humanitarian, artistic and other fields, and do some recitation. It is harder to define the line between creation and work than to differentiate manual, hired or industrial labour. Taken this into account, it is important how a piece of literature reveals social problems or how it embodies them in a performative way. After the performances there will be a discussion on how to enhance professional and economic conditions in the sphere of culture and how it correlates with creation.

Presentation of the “Video-archive of Andriy Polyakov” (video, 100 min., 2011) http://www.youtube.com/watch?v=JgoOtvEN3XI

Andriy Polyakov collected a big video-archive while working as a flight attendant in a small air company. The selected moments, the video-digest, are the best fragments of what one can see in air and what one wouldn't notice without having a long-term aeronautics experience.

November, 25, 2011, Friday, 17.00

Presentation of videos

Andriy Movchan “Decoding” (video, 3 min., 2011)

A journalist's job has around itself an unsound halo of privileged business. Meanwhile the whole process of the production of information stays behind the scenes. Is there a fundamental difference between the news factory and the rest of factories? After all, is the journalist a worker, or is he something immeasurably more? As it turns out that there is a vital difference between professional mythology and labour. After the screening a discussion will be held with the participation of Andriy Yanitsky, Kyiv Independent Media Trade Union activist.

Vitaliy Atanasov, Anastasia Ryabchuk. “Kherson machine-building plant” (video 30 min, 2011)

The video consists of documentary materials and interviews with workers, who took part in the 2009 Kherson protests. The workers reflect on why the protests have begun and how it has taken place, and also on the solidarity of workers from other enterprises, on why the protests had failed and on the future of labour movement in Ukraine.

LABOUR SHOW will run from November, 17 to December, 2, 2011 on weekdays from 10:00 to 18:00 at the following address: Visual Culture Research Center, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Old Academic Building, ground floor, 2 Skovorody St., Kyiv (metro Kontraktova Ploshcha).

Supported by: Transit.at http://www.tranzit.org/, ERSTE Stiftung, Visual Culture Research Center at NaUKMA http://vcrc.ukma.kiev.ua/, Foundation CCA http://cca.kiev.ua/, MediaLab Media partners: Springerin http://www.springerin.at/, Labourarchive http://laborarchive.blogspot.com/, Prоstory http://www.prostory.net.ua/ http://hudrada.tumblr.com/


Немає коментарів:

Дописати коментар